Apliko tani Vende tË limituara

Trajnim FALAS: ERP Business Solutions

Ndjek këtë kurs dhe përgatitu si një ekspert i ERP dhe SAP

emaus_triangle_shape-min
emaus_triangle_shape_2-min
emaus_wave_shape-min
emaus_rounded_rect_shape-min
emaus_cross_shape-min
emaus_wave_shape-min

Benefitet e trajnimit

Njohuri të Specializuara dhe Ekspertizë

Rritja e Kredibilitetit Profesional

Mundësi për pagë më të madhe

Akses në Projekte më të Mëdha

Aftësi për Menaxhimin e Projekteve

Mundësi për Zhvillim Profesional

RReth trajnimit

Çka Ofron Trajnimi

Trajnimi në ERP Business Solutions ofron njohuri të thella për përdorimin e platformës integruar si SAP për menaxhimin e kapaciteve në një korporatë. Pjesëmarrësit mësojnë të automatizojnë proceset e biznesit, duke filluar nga menaxhimi i financave deri te operacionet e shitjeve. Ky trajnim siguron aftësi të avancuara për zbatimin efektiv të sistemit ERP, me fokus të veçantë në përdorimin e SAP, një nga liderët në këtë fushë.

Programi do t’u ofrohet 3 grupeve prej 20 pjesëmarrësve.

Ky trajnim ka rreth 155 orë, të cilat mbulojnë shkathtësitë teknike dhe ato të buta.

Secili grup do të marrë gjithashtu të paktën 9 orë trajnime, mentorim dhe këshillim.

Programi i Trajnimit ERP Business Solutions është FALAS dhe nuk kërkon njohuri ose ekspertizë paraprake në këtë fushë për të anëtarësuar.

Trajnimi mundësohet në kuadër të Programit Youth Online and Upward të Projektit për Ekonominë Digjitale të Kosovës (KODE), i cili zbatohet nga Ministria e Ekonomisë dhe mbështetet nga Banka Botërore.”

Kush mundet të aplikoj?

Të jetë 16+ vjeç

Të gjithë ata që janë mbi moshën 16 vjeçare do të konsiderohen

Gjuha Angleze

Kandidatët duhet të kenë njohuri bazë të gjuhës angleze

I/E papunë ose nën-punësuar

Kandidatët që janë të papunë ose janë të nën-punësuar kanë përparësi

Disa nga modulet që do të ligjerohen

SAP FICO

SAP MM

SAP SD